บริการของเรา

บริการของเรา

 • รับทำบัญชีรายเดือน ปรึกษางานด้านบัญชี วางระบบบัญชี
 • รับยื่นจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน
 • บริการด้านภาษี วางแผนงานด้านภาษี พร้อมให้คำปรึกษา
 • บริการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและมีประสบการณ์
 • บริการด้านประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

บริการด้านบัญชี

 • ทำบัญชีรายเดือน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
 • จัดทำเอกสารการบันทึกบัญชี,และรายงานทางบัญชีประกอบงบต่างๆ
 • จัดทำงบการเงินรายเดือนตามที่กฎหมายกำหนด
 • จัดทำรายงาน ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภงด. 1,3,53 ฯ และยื่นแบบ
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย ภพ.30 และยื่นแบบ
 • จัดทำรายงานภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) ภาษีเงินได้นิติ บุคคลปลายปี ภงด.50 รวมถึงการยื่นแบบประจำปี

บริการด้านตรวจสอบบัญชี

 • บริการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทั่วไป ภายใต้เงื่อนไขความเห็น ของผู้สอบบัญชี

บริการวางระบบบัญชี

 • รับวางระบบบัญชี โดยเน้นหลักการบัญชี ที่สอดคล้องกับภาษีอากร โดยผู้ชำนาญการ มากประสบการณ์ 

บริการด้านภาษีอากร

 • ให้บริการยื่นจดทะเบียนต่างๆ ยื่นแบบ ต่างๆ
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาภาษีอากร

บริการด้านประกันสังคม

 • บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • ยื่นแบบประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
 • บริการแจ้งเพิ่มลดพนักงาน เข้าออก ประกันสังคม