ค่าบริการ

การคิดค่าบริการ

ค่าทำบัญชีรายเดือน 

ราคาเริ่มต้นที่  500 บาท ทั้งนี้พิจารณาจาก

  • ปริมาณเอกสารและรายงาน
  • ความยากง่ายของ รายการค้า
  • ความละเอียดของงบการเงินและรายงานทางการเงิน
  • จำนวนพนักงานภายในองค์กร
  • จำนวนรายการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคาร

ตารางอัตราค่าบริการทำบัญชี

จำนวนเอกสาร/ เดือน ค่าบริการ หน่วย
ไม่มีรายการซื้อขาย(ยื่นแบบเปล่า) 500 บาท
ตั้งแต่ 1-30 รายการ 2,000 บาท
          31-50 2,500 บาท
          51-60 3,000 บาท
          61-70 3,500 บาท
          71-80 4,000 บาท
          81-90 4,500 บาท
          91-100 5,000 บาท
           101-200 10,000 บาท
ค่าบริการวางระบบบัญชี ราคาเริ่มต้นที่ (ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของกิจการ)           5,000 บาท

การให้บริการยื่นจดทะเบียน

ตารางราคา ประเภทจดทะเบียน

ประเภทการจดทะเบียน จำนวนเงิน หน่วย
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด 1,500 บาท
จดทะเบียนบริษัท 2,000 บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,900 บาท
ขึ้นทะเบียน/เปลี่ยนแปลงข้อมูลประกันสังคม 1,900 บาท
จดทะเบียนพาณิชย์ 1,900 บาท
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกประเภทกับกระทรวงพาณิชย์ 2,300 บาท
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกประเภทกับกรมสรรพากร 2,300 บาท
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกประเภทกับกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์ 2,500 บาท

การชำระเงิน 

  • ค่าบริการทำบัญชี จะแจ้งหนี้เรียกเก็บ วันที่ 25 ของเดือน และ กำหนดจ่าย ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
  • ค่าบริการอื่น จ่ายเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ (ทั้งนี้ไม่รวมถึง ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับหน่วยงานที่ไปติดต่อดำเนินการ) เช่น กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • การจ่ายเกี่ยวกับ ภงด.ต่างๆ , ภพ.30  ประกันสังคม และ อื่น

เมื่อยื่นแบบเสร็จ

กรณีที่ ยื่นผ่านเนต ทางบริษัทฯ จะส่ง Pay-in  พร้อมใบแจ้งค่าใช้จ่าย เพื่อให้ลูกค้าจ่ายเอง

กรณีที่ ยื่นที่กรมสรรพากร ทางบริษัทฯ จะกรอกแบบส่งให้ลูกค้าดำเนินการจ่ายเอง  หรือ

กรณีที่ ลูกค้าต้องการให้บริษัท ยื่นและจ่ายให้ ลูกค้าจะต้องโอนเงินดังกล่าวมาทางบริษัทเพื่อให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการแทนให้  

(ทั้งนี้แล้วแต่ความสะดวกของลูกค้า)